Video 10 bước xếp Thời khóa biểu – Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu – P4– Phần mềm TKB còn cùng cấp các công cụ hỗ trợ tinh chỉnh dữ liệu Thời khóa biểu bao gồm lệnh xếp tự động một tiết học có điều kiện CX, lệnh giải phóng một tiết Pust out và lệnh dịch chuyển tiết Move To.

+ Lệnh xếp tự động tiết học có điều kiện CX khi thực hiện lệnh này phần mềm sẽ tự động phân tích và xếp bằng được một tiết học theo lựa chọn của người dùng.

+ Lệnh giải phóng tiết Pust out: Kết quả của lệnh nay là ô lựa chọn trên lưới Thời khóa biểu sẽ được giải phóng, và phần mềm đưa ra phương án thực hiện lệnh này để người dùng quan sát và quyết định thực hiện lệnh.

+ Lệnh dịch chuyển tiết Move To: Lệnh cho phép dịch chuyển tiết trên Thời khóa biểu từ vị trí này sang vị trí khác. Đây là một lệnh quan trọng và hay được sử dụng nhất với mục đích làm đẹp thời khóa biểu. Đặc biệt, lệnh này được thực hiện bằng phương pháp kéo thả chuột ngay trên ô TKB lớp và GV rất thuận tiện cho người dùng. Thực hiện lệnh này người dùng làm lần lượt theo các bước sau:

* Lựa chọn thuật toán thực hiện tinh chỉnh dữ liệu (Các thuật toán sẽ được giải thích sau)

* Lựa chọn dữ liệu cần tinh chỉnh và vị trí cần chuyển đến (giả sử: dịch chuyển tiết học từ tiết 2 thứ 3 đến tiết 4 thứ năm).

* Sử dụng chuột kéo thả dữ liệu cần tinh chỉnh đến vị trí mong muốn. Phần mềm sẽ tự động phân tích, tính toán (thay người dùng tư duy), đưa ra phương án tinh chỉnh dữ liệu và báo cáo về dây giáo viên tham gia vào lệnh này cùng sự thay đổi dữ liệu Thời khóa biểu của họ.

* Từ báo cáo sự thay đổi dữ liệu Thời khóa biểu của dây giáo viên tham gia lệnh, người dùng có thể chấp nhận hay hủy bỏ lệnh này.

– Các lệnh trên đều có thể thực hiện qua một trong 5 thuật toán mô tả tư duy của cán bộ xếp Thời khóa biểu khi xếp bằng tay .

+ Thuật toán CX: Thuật toán này sử dụng các giáo viên trong một lớp nhất định tham gia vào việc tinh chỉnh dữ liệu. Đặc điểm của thuật toán này là xác suất thành công cao, tuy nhiên tất cả dây giáo viên tham gia tinh chỉnh dữ liệu đều có sự thay đổi về khuôn dạng thời khóa biểu.

Có thể nói: Khi người dùng thực hiện tinh chỉnh tiết cho giáo viên A dạy tại lớp X thì toàn bộ giáo viên dạy tại lớp X đều có thể tham gia vào vào việc tinh chỉnh này.

+ Thuật toán Vị trí cố định – FPR: Do ý tưởng thuật toán này là “cho phép dịch chuyển hai vị trí cố định trên thời khóa biểu”, do vậy nó có đặc điểm hết sức đặc biệt là nếu có N giáo viên tham gia vào lệnh nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên bị thay đổi về khuôn dạng thời khóa biểu, các giáo viên khác chỉ thay đổi vị trí dạy của mình.

+ Thuật toán vị trí động — DPR: Thuật toán dựa trên phép duyệt theo chiều sâu trên TKB. Nó cho phép đổi tiết của các giáo viên trên tất cả các lớp.

Nguồn: https://dienthoaivinsmart.com

Xem thêm bài viết khác: https://dienthoaivinsmart.com/thu-thuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *